adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny

tel./fax :

(0 32) 216 67 91

tel. (świadczenia rodzinne):

(0 32) 216 78 57

e-mail:

mops_ledziny@interia.pl

skrzynka podawcza:


Dyrektor:

mgr Agata Kukier

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

kasa:

czynna w dniu wypłat zasiłków od 1100 do 1400


Główne zadania realizowane przez Ośrodek
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy MOPS w Lędzinach
Terminy wypłat zasiłków z kasy MOPS
Ważne informacje
Zespół Interdyscyplinarny
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należy:
 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, oceny w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należy:
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy:
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.


Szczegółowe informacje n/t procedury postępowania w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej znajdziesz tutaj.
Szczegółowe informacje n/t procedury postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne znajdziesz tutaj.Statut MOPS Lędziny
MOPS_Ledziny_statut.pdf *
Regulamin organizacyjny MOPS Lędziny
MOPS_Ledziny_reg_org.pdf *
Regulamin pracy MOPS w Lędzinach
MOPS_Ledziny_reg_pracy.pdf *
 • terminy wypłat zasiłków z kasy MOPS:

  świadczenia społeczne:
  • zasiłki: celowe, celowe specjalne, celowe z tytułu rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących", celowe zwrotne - każdy czwartek miesiąca
  • zasiłki: okresowe i stałe - 20 i 21 dzień każdego miesiąca
  świadczenia rodzinne:
  • 25, 26 i 27 dzień każdego miesiąca
  UWAGA ! Jeśli w/w terminy przypadają w sobotę, niedzielę lub ustawowo dzień wolny, dniem wypłaty jest dzień roboczy bezpośrednio poprzedzający wspomniane terminy.

 • osoby mające uzgodniony z pracownikiem socjalnym termin odbioru decyzji są proszone o ich odbiór w wyznaczonym dniu
 • wypłata zasiłku może nastąpić tylko po odbiorze decyzji
 • tylko zasiłki z decyzji odebranych nanoszone są na listy wypłat
 • decyzja odebrana w środę - zasiłek wypłacony będzie w czwartek (świadczenia społeczne)
  decyzja odebrana w terminie późniejszym - zasiłek wypłacony będzie w kolejny czwartek bądź w innym terminie podanym w decyzji (świadczenia społeczne)
WAŻNE INFORMACJE !


 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia":

 • Poniżej podajemy do ściągnięcia przydatne informacje dla osób związanych z problematyką ADHD oraz autyzmu:

  Lista poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i gabinetów zajmujących się leczeniem ADHD - woj. śląskie.
  zobacz * (40 KB)

  Wykaz instytucji zajmujących się problematyką ADHD.
  zobacz * (55 KB)

  Wykaz instytucji zajmujących się problematyką autyzmu.
  zobacz * (40 KB)


* Część udostępnionych dokumentów na naszym serwisie zapisanych jest w formacie PDF - . Aby je odczytać musisz mieć na swoim komputerze lokalnym zainstalowny program Acrobat Reader.
Kliknij na poniższą ikonę, aby pobrać tę aplikację.


nasza strona była wyświetlana Can't find file, check '$file'
razy


© 2006-2014 MOPS Lędziny